Kurs i entreprenörskap hösten 2016

Katarina Schenker och Tomas Peterson var den 10 september och föreläste om idrott och socialt entreprenörskap på en fristående kursen om bl a idrott och socialt entreprenörskap för en levande landsbygd. Denna ges i samarbete med Smålandsidrotten och är en del av Linnéuniversitetets satsning ”Det entreprenöriella universitetet” (DEU). På bilden ses Katarina Schenker och kursansvarig Katrin Franander, Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet. Katarina kommer att delta även längre fram i kursen. Daniel Bjärsholm kommer att delta i motsvarande kurs inom ramen för Coaching och Sport Managementutbildningen i Växjö.

Ett resultat från kursen är att projektet har fått kontakt med Vimmerby IF, som på ett spännande sätt arbetar både med att integrera människor med annan bakgrund än svensk och för att funktionshinder inte ska vara ett hinder. Vimmerby IF kan bli ett aktuellt exempel att arbeta med i samband med den nya ansökan till Familjen Kamprads stiftelse, se längre ned.

Daniel Bjärsholm antagen som doktorand i Malmö

Daniel blev anställd i projektet som licentiand, vilket innebär att han ska skriva en uppsats motsvarande ungefär en halv doktorsavhandling. Under våren 2016 utlyste Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Malmö högskola, två doktorandanställningar i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora med doktorsexamen som mål. Temat för dessa tjänster var migration och integration. I utlysningen av tjänsterna stod att den nuvarande flyktingsituationen kommer att få djupgående och varaktiga sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser både i Europa och i ursprungsländerna som kräver vetenskaplig analys och förklaring.

Daniel fick en av dessa doktorandtjänster. Det innebär att han, efter att ha haft ett så kallat 90-procentsseminarium vid årsskiftet, och därefter blivit examinerad på sin licentianduppsats, kommer att fortsätta arbeta mot en doktorsexamen. Vi i projektet gratulerar Daniel, och konstaterar samtidigt att finansieringen från Familjen Kamprads stiftelse sannolikt har varit avgörande för att han fick doktorandtjänsten och kan fortsätta arbeta med socialt entreprenörskap inriktat mot idrott och integration.

Ansökan till Folkhälsomyndigheten

Vi har tidigare i nyhetsbreven berättat om föreningen KIOSK, som arbetar i innerstadsskolorna i Malmö. I ett samarbete med Region Skånes Folkhälsoavdelning, Malmö Stads Sociala Resursförvaltning, BUP Första Linjen, Linneuniversitetet och Malmö Högskola söker KIOSK nu ett större anslag från Folkhälsomyndigheten för att skapa ett utbildningsmaterial samt att göra en film om förebyggande arbete för barn och ungdomar. Den metod som finns beskriven i boken “KIOSK. Om idrott och socialt entreprenörskap” kommer att användas. Målsättningen är att barnen och ungdomarna får ett så bra liv som möjligt, fritt från droger.

Våra publikationer så långt

Innevarande projekt sträcker sig fram till januari 2017. Det börjar därför bli dags att se på vad som kommit ur projektet när det gäller publikationer. Nedan följer en lista på texter som är skrivna i projektet fram till nu, och antingen är publicerade eller under bedömning för publikation.

Schenker, K & Gerrevall, P & Linnér, S & Peterson, T. (2014) Socialt entreprenörskap i en match utan regler. Svensk Idrottsforskning (4): 41-44.

Peterson, T & Schenker, K (2015) KIOSK. Om idrott och socialt entreprenörskap. Lund: Bokbox.

Peterson, T & Schenker, K (under bedömning) Sport and Social Entrepreneurship in the Swedish context. Sport in Society.

Bjärsholm, D (under bedömning) Sport and social entrepreneurship – A literature review. Journal of Sport Management – Special issue “Blurring Sector Boundaries & New Organizational Forms”.

Schenker, K (under bedömning) Teaching physical activity – a matter of health and equality? Scandinavian Journal of Educational Research.

Bjärsholm, D & Gerrevall, P & Linnér, S & Peterson, T & Schenker, K (ska skickas in) Ethical Considerations in Researching Sport and Social Entrepreneurship.

Dessutom har vi i projektet lämnat in ett förslag på innehållet i en bok för utgivning på det engelska förlaget Palgrave Macmillan Ltd: A synopsis for a Monograph on Sport and Social Entrepreneurship in Sweden. Författare är Daniel Bjärsholm, Per Gerrevall, Susanne Linnér, Johan R Norberg, Tomas Peterson and Katarina Schenker. Om förslaget accepteras är bokens kapitel tänkta att behandla socialt entreprenörskap både tematiskt (tidigare forskning, inplacering i en samhällskontext, socialt entreprenörskap och demokrati, socialt entreprenörskap och etiska frågor) och genom att analysera ett antal konkreta exempel på socialt entreprenörskap, som exempelvis KIOSK, Visingsö AIS, Fotboll och flickor i ARABY och Gilla Vatten.

Nästa utlysning

från Familjen Kamprads stiftelse går ut den 14 november 2016. Projektet har för avsikt att inkomma med en ansökan, där det sociala entreprenörskapets roll och möjligheter med avseende på integration av nyanlända står i fokus. Ett antal av de projekt vi arbetar med har denna inriktning, och vi kommer att identifiera ytterligare sådana projekt.