Release-party för boken om KIOSK

Den 15 september avhölls på institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö högskola, ett release-party med anledningen av att boken ”KIOSK. Om idrott och socialt entreprenörskap” kom ut.

Bild 1: Landshövding Margareta Pålsson med boken i handen, flankerad av KIOSK:s förgrundsfigurer Lars Antin (höger) och Tommy Carlsson (vänster).

Boken, som är utgiven på Bokbox förlag, är skriven av Tomas Peterson och Katarina Schenker. Region Skåne finansierade den utvärdering som boken är byggd på, ekonomiskt stöd har även utgått från Familjen Kamprads Stiftelse.


Bild 2: Prefekten för Idrottsvetenskapen vid Malmö högskola, Kristian Sjövik, hälsar välkommen.

Bild 3: Tilltugget.

Bild 4: Katarina Schenker, författare, och Kjell Eriksson, förläggare.

Vad behöver man veta om idrott och socialt entreprenörskap?

Författat av Daniel Bjärsholm:

Min första uppgift som doktorand i projektet är att kartlägga tillgänglig forskning om idrott och socialt entreprenörskap. Vad är det som forskare vill veta?

Först lite bakgrundsfakta: Jag har sökt efter artiklar i olika forskningsdatabaser, och funnit drygt 30 relevanta artiklar. Forskningsområdet är nytt, den första artikeln publicerades 2004, och det är få som forskar och publicerar sig inom området. Men på senare tid har något hänt. Från 2014 har antalet artiklar ökat markant, vilket innebär att merparten av de artiklar som jag har funnit är nya.

I artiklarna används ofta socialt entreprenörskap (SE) och Corporate Social Responsibility (CSR), som om de betyder samma sak. Men CSR är en del av ett kommersiellt entreprenörskap vars strävan är ekonomisk vinst, medan SEs primära mål är att stärka människors sociala tillvaro. Mitt forskningsfokus är SE inom idrotten, men sättet som begreppen används inom forskningen gör att antalet artiklar som verkligen handlar om SE inom idrotten är än färre.

Många studier handlar om målen för de entreprenöriella verksamheterna, hur de bedrivs och hur de finansieras. Idrott finns med i flertalet av artiklarna endast för att verksamheten som studeras råkar ha en idrottslig kontext.

Kort sagt: Även om forskning om sociala vinster i relation till entreprenörskapet har ökat på senare år, visar min studie en avsaknad av forskning om socialt entreprenörskap inom specifikt idrotten. Ett landsbygdsfokus lyser dessutom helt med sin frånvaro i de kartlagda forskningsartiklarna.

Projekt kring integration och gemenskap

Författat av Susanne Linnér:

Jag knackade på dörren in till idrottshallen. Tjejen som öppnar tittar på mig och brister sedan ut i ett leende.

Vill du vara med och spela fotboll?

Jag nickar och går sakta in i omklädningsrummet. På bänken framför mig sitter två tjejer. De är djupt försjunkna i ett samtal. När jag kommer tillräckligt nära så tittar de upp.

Kul att du är här idag igen?

Jag byter skor och öppnar dörren ut till hallen. Bollarnas rytm mot golvet förändras i takt med den musik som strömmar ut ur högtalarna. På golvet framför mig finns 18 tjejer med olika utseenden, olika kläder, olika bakgrund, olika livsberättelser, men det som förenar är att de vill spela fotboll.

Allt började när jag kom till Sverige som 15-åring. Vi hamnade på ett litet ställe mitt i skogen och ingen vågade prata med mig. Tjejerna i klassen spelade fotboll på kvällarna.

Fotbollen blev min väg in i gemenskapen.

Men hur kan man göra något mer för de ungdomar och tjejer som kommer hit. Skulle fotboll på ett lite annorlunda sätt vara en väg. Detta blev min drivkraft…

Många pratade hela tiden om att ha en förening. Ha en förening….. Bygga en organisation…… Det blir ju bara så krångligt. Jag ville lägga alla min energi på tjejerna och på att verkligen få en verksamhet med många tjejer. Jag bara körde och lyssnade inte.

Hur svårt kan det vara?

Fotboll är inte bara sport- fotboll är gemenskap. Vi skapade egna regler. Inte fotbollsregler. Om du bryter en fotbollsregel så bryter du spelet. Bryter du en regel hos oss så bryter du gemenskapen.

Citaten ovan är en liten del av den empiri som framkommit i ett av våra studerade delprojekt. Projektet startade för 3 år sedan och syftet var från början att använda idrotten som en väg att göra något för unga somaliska tjejer som kommit till Sverige. Projektet startades av en ung tjej som själv kom till Sverige som 15-åring. Genom dörrknackning har hon erbjudit unga tjejer en social- och idrottslig verksamhet. Inledningsvis fanns det ett litet stöd genom att ABFs lokaler fick användas vid ett tillfälle i veckan. Efterhand växte gruppen och det blev ett 30-tal unga tjejer, med olika nationaliteter, som en gång i veckan träffades för att spelade fotboll. Behovet av en större lokal ökade och efter påstötningar från projektledaren fick tjejerna vid några tillfällen låna en av kommunens idrottshallar på försök.

I dagsläget finns det två fasta tider i veckan och ca 100 fotbollsspelande tjejer på listan. Det är en närvaro på mellan 16-45 tjejer vid varje tillfälle. Projektet drivs fortfarande av samma tjej som vid uppstarten, även om hon idag har hjälp av ytterligare två tjejer. Under sommaren 2015 utökades tiderna i idrottshallen för att fler tjejer skulle kunna närvara medan de nu i höst är tillbaka på två tider i veckan. En ny verksamhetsform har skapats och resulterat i att man har nått barn- och ungdomar som annars i mycket har stått utanför idrotten. Det är ett projekt där idrotten ses som ett medel för att göra socialt gott. Projektet har varit helt beroende av en engagerad individ som lyckats bryta vissa gränser men som samtidigt stött på motstånd inom vissa fält. Det rör sig i ett gränssnitt mellan den informella, den ideella och den offentliga sektorn. Fortsättningsvis blir det intressant att följa detta projekt, försöka förstå vad det är för verksamhet samt vilka hinder och möjligheter som har funnits på vägen. Det handlar också om att försöka synliggöra villkoren för att den sociala entreprenöriella verksamheten ska kunna fortgå.

Redovisning – vad har vi gjort under år ett?

Avslutningsvis i detta nyhetsbrev så vill vi berätta att vi har lämnat in en redovisning för projektets första år till Familjen Kamprads stiftelse. Redovisningen finner ni på projektets hemsida: http://seidrott.se/ettarsredovisning.html

Ny ansökan

I det kommande förbereder vi oss för en förnyad ansökan gällande 2016 – 2018, då Familjen Kamprads stiftelse har en ny utlysning gällande entreprenörskap och utveckling av levande landsbygd.

Med hopp om en fortsatt fin höst!