Att studera socialt entreprenörskap medför att vi som forskare blir en del av någon annans entreprenörskap. De sociala entreprenörerna berättar om problem i samhället och om hur dessa problem kan minimeras, även om problemen kanske inte helt kan lösas. De har tankar om vilka förändringar som behövs, men de behöver också nå ut med sina idéer för att kunna genomföra dem i större sammanhang. Vi blir en kanal till omvärlden eftersom vi dokumenterar entreprenörernas idéer.

Medverkan i workshops om entreprenörskap
Under april och maj har vi medverkat i två workshops knutna till entreprenörskap. Den första var en workshop om unga och landsbygden på residenset i Växjö, och i denna deltog Daniel Bjärsholm och Katarina Schenker. Totalt medverkade 13 organisationer. Från Linnéuniversitetet medverkade vi och två personer från Drivhuset samt en student.

Workshopen är en del av nätverkets ”Unga för landsbygdens” aktiviteter. Visionen är: ett modernt landsbygdsliv är givet och målet är fler boende på landsbygden genom att sprida kunskap och verka för attitydförändring. Initiativtagarna är Södra, NSF Scout, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet, LRF, Smålandsidrotten, Ingelstadgymnasiet, Ryssbygymnasiet, Länsstyrelsen Kronoberg, Linnéuniversitetet, Ung Företagsamhet Kronoberg och Drivhuset Växjö (Se Unga för Landsbygden på Facebook och http://landshovdingkronoberg.blogspot.se).

En Facebooksida skapades under workshopen och genom denna är det tänkt att erfarenhets- och kunskapsutbyte ska kunna ske till förmån för landsbygden. För närvarande har över 1000 personer uppmärksammat denna sida (#ungaförlandsbygden).

Workshop nr 2, som anordnades av Linnéuniversitetet fokuserade på det omgivande samhället, innebar att vi kunde konkretisera vårt (projektets) bidrag till landsbygden. Syftet med workshopen var att vi skulle lägga grunderna för entreprenörskapskurser riktade till olika branscher. Medverkande var Linnéuniversitetet, näringsliv, intresseorganisationer och kommuner. Från projektet och institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet deltog Katarina Schenker respektive Camilla Strömberg, programansvarig för det idrottsvetenskapliga programmet Coaching och Sport Management. Nedan följer ett kursförslag baserat på det arbete som gjordes i ”vår” grupp:

Kursförslag: ”Entreprenörskap för sociala verksamheter på landsbygden”.

Utgångspunkten är att landsbygden behöver stärkas, och föreningar, som står för sociala sammanhållande krafter, kan behöva hjälp för att överleva. Utifrån problem som föreningar (t ex idrottsföreningar) själva har formulerat, eller utifrån problem som studenterna har identifierat, studerar studenterna föreningen, det omgivande samhället och dokumenterar och analyserar hur föreningen kan arbeta för att stärka sin sociala verksamhet. Därefter identifierar studenten möjliga finansiärer av projektet i form av t ex fonder, stiftelser eller distriktsidrottsförbund. Som examinationsuppgift skriver studenten en ansökan som är grundad i: en problemformulering, tanke om förändring, och en förståelse för social hållbarhet på landsbygden.

En kurs med detta innehåll menar vi skulle kunna vara en ”handling” inom ramen för nätverket ”Unga för landsbygden”. Kursen leder till mer kunskap, både för studenter men också för föreningarna som får stöd i att formulera sig kring sin verksamhet och att söka medel.

Så nu håller vi tummarna och hoppas att Linnéuniversitetet finner denna kurs värd att satsas på!

Information om projekt/koncept som vi studerar

I det första nyhetsbrevet utlovade vi information om projekt som vi studerar, och några av projekten presenteras översiktligt i följande avsnitt. För längre beskrivningar, se projektens hemsida. Vi studerar projektet i både medgång och motgång för att få en bredare förståelse för det hållbara sociala entreprenörskapet.

Åhus Ridklubb/Mölleholmens ridcenter

Åhus Ridklubb är en liten förening med 80-90 medlemmar. Ridskolan, marken, stallet och hästarna ägs av ett enmansföretag, Mölleholmens ridcenter. Föreningen äger endast ridhuset. Föreningen synes existera med hjälp av företaget. Föreningen hade Idrottslyftsprojektet ”Funktion och kultur” som riktade sig dels till ungdomar med funktionshinder, dels till flyktingungdomar. I projektet samverkar föreningen med företaget, Kristianstads kommun som tar emot flyktingungdomarna och med Furuboda folkhögskola. Tanken med projektet var att det ska leda till en ökad förståelse för grupper av ungdomar som sällan kommer i kontakt med varandra. Projektet har inneburit att samhällssektorer har överskridits, i föreliggande fall finns aktörer från alla samhällssektorer – den ideella, den kommersiella, den offentliga och den informella.

Aktivitet förebygger (AF)

AF är ett skolsamverkansprojekt i Ängelholm. Syftet är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos barn och ungdomar. Projektet kan ses som ett exempel på dels hur barn kan få tillträde till idrotten, dels att de har möjlighet att själva påverka vilken idrott som de önskar fortsätta med på fritiden, trots att familjen kanske inte alltid har ekonomiska förutsättningar. Projektet statade som ett Idrottslyftsprojekt, men drivs numera av kommunen. Det finansieras också av stiftelsemedel. Projektet omfattar idag årskurserna tre och sex. Detta innebär 7.650 elever och 25 föreningar i Ängelholm. För att barn i årskurs tre som inte bor i centrum ska få möjlighet till att ta del av olika verksamheter som kräver transport, kommer föreningarna till skolan. Kommunen har inrättat tjänster inom ramen för verksamheten.

Mapping Växjö

Mapping Växjö startade som ett projekt i två orienteringsklubbar i Växjö våren 2007. Grundtanken var att förändra inställningen till kartan, skogen och orientering hos ungdomar i Växjö. Projektets syfte var att, tillsammans med ungdomar, skapa verksamheter baserade på karta och ny teknik som är så populära att fler ungdomar blev fysiskt aktiva och fler ungdomar kom till orienteringsklubbarna. Bland målen fanns att aktivera barn och ungdomar i Växjö kommun, att påverka klubbarna att förnya sin rekryteringsverksamhet och att skapa moderna sätt att locka ungdomar till orienteringssporten.

Teknikutvecklingen var så kostsam att tekniken måste existera i en företagsform. I och med att företaget startades kunde projektet inte längre söka ekonomiskt stöd från Idrottslyftet. Mapping Växjö avslutades som projekt 2009 i och med att företaget bildades. Företaget har sedan dess kämpat med två problem – teknikutvecklingen som blivit alltmer omfattande och kostsam, samt utvecklandet av det kommersiella konceptet, där man inte hittat ett tillräckligt stort kundunderlag.

KIOSK (KFUM Idrott och Social Kunskap)

KIOSK är en ideell förening som tillhandahåller fysisk och mental träning, och som vänder sig till mellanstadieskolor i Malmö, huvudsakligen i innerstaden. KIOSK är utformat så att man arbetar i klasser under ett helt läsår och då minst en timme per vecka. Varje lektion tar upp grundläggande kunskaper om kost och hälsa, sömn, träning, beteende och konsekvenser. Relationen mellan teori och praktik är att man befinner sig tre gånger i idrottshallen med fysisk aktivitet och den fjärde gången i klassrummet med teori. Klassrumsinnehållet kan handla om exempelvis trafikvett, anti-alkohol- och tobakspropaganda, veckopengar och nät-grooming.

KIOSK har vuxit fram ur en samhällskritik, som är relaterad till föräldrarollen, lärarrollen och skolans ansvar. Även om vuxna är fysiskt närvarande för barnen har de ofta fullt upp med sig själva. I centrum, och fria från kritiken, finns barnen. Samhället är utformat för vuxna, och därför är KIOSK:s uppgift att utgå från barnens perspektiv.

KIOSK har haft ständiga problem med att finansiera verksamheten. Idrottsrörelsen hänvisar till kommunen, och kommunen skickar runt KIOSK mellan olika förvaltningar – fritidsförvaltningen, skolförvaltningen etc. Trots detta har KIOSK under elva års tid haft verksamhet i alla skolor i Malmös innerstad. Därtill har de drivande inte någon formell lärarutbildning.

Gilla vatten

Gilla vatten är ett projekt som har startats av SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research i Lund. Avsikten är att hjälpa de barn som inte kan simma och är rädda/ovana vid vatten i 5:e och 6:e klass. Projektet använder en ny undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, s k Brainswimming. Målgruppen för projektet är både siminstruktörer/simlärare som vill utbilda sig i metodiken. Projektet har fått stöd från Arvsfonden och kommer att vara över 3 år, från våren 2014 till våren 2017. Som lokal arrangör får man en gratis utbildning i metodiken Brainswim. I november 2014 utbildades 36 instruktörer från Skåne, Småland, Blekinge och Öland. 2015 är målet att utbilda 200 nya instruktörer.

Av instruktörerna krävs endast att de har vattenvana och kan simma, samt att de förstår engelska, då utbildningen är på engelska. Målet är att kursen ska vara gratis för barnen. ”Gilla Vatten” jobbar i dagsläget med att hitta finansiering till detta. Det finns även möjlighet att söka bidrag lokalt, exempelvis via Idrottslyftet för idrottsföreningar.

Nästa nyhetsbrev

I nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera några ytterligare projekt som vi följer. Vi kommer i större utsträckning fokusera på landsbygdens villkor – vad skiljer hållbart socialt entreprenörskap inom idrotten på landsbygden från detsamma i stadsmiljö?

Härnäst följer ett seminarium vid Malmö högskola om Socialt entreprenörskap, den 1 juni. Tomas Peterson och Daniel Bjärsholm kommer att diskutera innebörden av socialt entreprenörskap, utifrån samhälleliga perspektiv med frågor som Kan en idrottsförening vara en social entreprenör? Kan det socialt ”goda” definieras utifrån statliga mål eller räcker det om ”sanningen” om det socialt goda finns i entreprenörens öga? Alla som önskar delta hälsas varmt välkomna! Kontakta Daniel Bjärsholm eller Tomas Peterson och meddela om ni kommer.

En kort rapport från detta följer i nästa nyhetsbrev som kommer i augusti. Vidare kommer Daniel Bjärsholm att sammanfatta sitt arbete med en internationell forskningsöversikt om idrott och socialt entreprenörskap.

Med hopp om en fin sommar!